iBroker algemene voorwaarden

Door zich toegang te verlenen tot de website van ibroker (ibroker.be) en deze te gebruiken, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van ibroker en deze te aanvaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden en we raden dan ook aan er regelmatig kennis van te nemen. Het gebruik van deze website impliceert uw akkoord met deze voorwaarden.

1. Definitie en algemene toegangsregels

De ‘Website’ betekent deze website en alle informatie en materiaal die de Website bevat. De inhoud van de website is vatbaar voor wijzigingen.

2. Uitgever

De Website wordt uitgegeven in opdracht van

ABM Verzekeringen, een merknaam van:

ADVIESBUREAU MERLEVEDE BV, Heirweg 96A te 8520 Kuurne, België
Ondernemingsnummer: 0436.425.764
FSMA NR: 40165

Onder toezicht van:
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Congresstraat 12-14
1000 Brussel
België

3. Websiteinhoud en –materiaal

De informatie en het materiaal op deze Website hebben het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot het financieel, boekhoudkundig of juridisch advies. Adviesbureau Merlevede BV zal redelijke inspanningen leveren om de informatie en het materiaal op deze Website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen te evalueren. De informatie en het materiaal die op de Website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen. Desondanks kan Adviesbureau Merlevede BV niet borg staan voor de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdloosheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze Website bevat of waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen. Adviesbureau Merlevede BV, haar bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers zullen niet aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, contractueel of niet, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou hebben geleden en die het gevolg is van het toegang hebben tot, het bezoek of gebruik van deze Website, behalve in geval van opzet of zware fout van hun zijde.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Adviesbureau Merlevede BV behoudt zich alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten voor op zijn website en op alle elementen waaruit de site is samengesteld, in het bijzonder wat betreft doch niet beperkt tot de teksten, illustraties, lay-out en informaticaprogramma's. De gebruiker geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op de website van ibroker. ibroker is een merk van Adviesbureau Merlevede BV en wordt erdoor verwerkt. Er wordt evenwel geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht overgedragen op de gebruiker. Deze licentie geeft de gebruiker enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de website deze te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de op de site aangeboden diensten, enkel voor zijn persoonlijke behoeften. In het bijzonder zijn de merken en logo’s op deze website het exclusieve eigendom van Adviesbureau Merlevede BV.

5. Persoonlijke levenssfeer

Ons kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering van de contracten, inclusief schadegevallen, die u mogelijk via de bemiddeling van ons kantoor wenst te sluiten, op basis van de contractuele relatie met u. Daarbij worden deze gegevens ook overgemaakt aan de betrokken verzekeringsmaatschappij(en) met wie de contracten worden gesloten of bij dewelke wij uw informatie moeten doorgeven om een correcte offerte te bekomen en waarbij ons kantoor optreedt als verwerker. Daarnaast kunnen deze gegevens door ons kantoor ook verwerkt worden voor commerciële doeleinden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Wenst u niet dat uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing, kan u dit melden door een mail te sturen naar info@abmonline.be.
Bij de bemiddeling voor verzekeringen kan het gebeuren dat ons kantoor medische gegevens en/of gevoelige gegevens en/of strafrechtelijke gegevens van of over u moet verwerken. Daartoe en om ons toe te laten te bemiddelen geeft u door de ondertekening onderaan van dit document ons kantoor uw uitdrukkelijke toestemming voor : De verwerking van gezondheidsgegevens en/of gevoelige gegevens in het kader van de bemiddeling voor het sluiten van een verzekeringsovereenkomst alsook het daarna uitvoeren van de bemiddeling als makelaar in alle facetten van het vak (beheer polis, schadebeheer, boekhouding, de verwerking van strafrechtelijke gegevens en eventuele andere zaken die nodig zijn om uw belangen in kader van deze overeenkomst te dienen.

6. Gevolgen van het meedelen van de ingevulde gegevens op ons voorstel

Door het invullen op onze website van de gevraagde info heeft u een verzekeringsaanbod ontvangen en na betaling een polis. Deze polis bevat alle informatie die door u werd ingevuld op onze site. Deze informatie is de enige informatie die door de verzekeraar zal gebruikt worden om in geval van schade de schadevergoeding te bepalen. Meer details hiervan vindt u terug in de algemene voorwaarden van de polis. Mochten de gegevens op uw polis niet correct zijn, dan dient u ons onmiddellijk hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen zodat wij het nodige kunnen doen voor de aanpassing van uw polis.

7. Gevolgen van betaling van de verzekeringspolis en herroepingsrecht van de consument

Door de betaling van deze polis gaat u akkoord met alle voorwaarden van de polis. Het contract nadat u een kopie van de polis samen met een bevestiging van dekking ontvangt. Dit steeds binnen de parameters die door u werden meegedeeld. Vermits het hier over een contract van bepaalde duur gaat vangt het contract aan op de aanvangsdatum van het contract en stopt het na de verhuis of einde van de meubelbewaring. De verzekeringsnemer of de maatschappij kunnen het contract echter opzeggen binnen de 14 dagen na ontvangst van de polisdocumenten. Gaat de opzegging uit van de verzekeringsnemer, dan heeft de opzegging uitwerking na de kennisgeving ervan aan de verzekeringsmaatschappij per adres van Adviesbureau Merlevede B.V. – Heirweg 96/A – 8520 Kuurne. Gaat de opzegging uit van de maatschappij; dan gaat de uitwerking in 8 dagen na de kennisgeving ervan aan de vezekeringsnemer.
Als de verzekeringsnemer de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan voor deze polis. Adviesbureau Merlevede BV betaalt de verzekeringsnemer terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de verzekeringnemer de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de verzekeringsnemer uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de verzekeringsnemer voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

8. Wanneer is het herroepingsrecht niet van toepassing op uw polis

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op kortetermijnverzekeringscontracten (looptijd minder dan 1 maand) zoals verhuispolissen.
Overeenkomsten die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door beide partijen volledig zijn uitgevoerd voordat de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt kunnen dus ook niet herroepen worden.

9. Autonomie en wijzigingen

Indien bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onafdwingbaar zouden worden beschouwd, zullen de resterende bepalingen ongeschonden zijn en zal de onafdwingbare bepaling worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het dichtst aansluit met de onderliggende bedoeling van de onafdwingbare bepaling. Deze overeenkomst zal deel uitmaken van alle andere overeenkomsten die u met ibroker - Adviesbureau Merlevede BV hebt afgesloten of zult afsluiten.

10. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

Elk geschil in verband met huidige gebruiksvoorwaarden of de website van ibroker is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement van Kortrijk zijn bevoegd in geval van geschil.